payegold.com

URL: guide.payegold.com/?WebMoney%E7%9A%84Mini%E5%B8%90%E6%88%B7%E6%B3%A8%E5%86%8C%E6%95%99%E7%A8%8B

WebMoney的Mini帐户注册教程


1. 首先打开WebMoney网站 http://www.wmtransfer.com/ 

 


 2. 按照下面中的提示填写个人资料


 3.确认信息无误后继续


 4. 此时需要输入验证码,到刚才填写的邮箱里去获取验证码

 


 

5.复制验证码到注册网页内,点击继续


 

6.输入手机收到的验证码


 

7.输入密码 点击 OK 继续


 

8.到此Mini帐户注册完成


 WEBMONEY里的美金WMZ可以在黄金电子货币兑换中心兑换成人民币,也可以用人民币兑换WMZ